روایتی از دیدار عسگراولادی با امام خمینی در سال 41