هیچ پرنده‌ای بدون اجازه نمی‌تواند به مرزهای هوایی کشور نزدیک شود