عقب نشینی آمریکایی ها با مستثنی شدن ۸ کشور از تحریم های نفتی