احتمال توقف تولید خودروهای داخلی به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان