اجرای ۳ سناریو پیش‌شرط دستیابی ایران به اعزام فضانورد