توضیحات مازیار ناظمی برای توئیتش درباره مرحوم شفیع و خیابانی