برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا