بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار