ورود 320هزار زائر از مرز مهران به کشور در 24 ساعت گذشته