آمریکا: ایران را تحریم می‌کنیم اما راضی به ضرر متحدان‌مان نیستیم