سفیر فرانسه:حفظ و اجرای برجام را با قدرت ادامه می دهیم