عرضه ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از هفته آینده در بازار