احتمال جنگ نظامی وجود ندارد/ «اقتصاد» میدان جنگ با دشمنان است