پیام جهانی اربعین اتحاد مسلمانان و غیرمسلمان علیه استکبار جهانی است