برداشت اشتباهی 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی!