ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین در مرزها شد