زائران اربعین ارز مورد نیاز خود را داخل کشور تهیه کنند