آیا گروه‌های مقاومت فلسطین در زمین اسرائیل بازی می‌کنند؟