کارخانه‌ای: برخورد سیاسی با مسئولیت‌ها ظلم به مردم است