کیهان:برخوردی که با عادل فردوسی پور شد، باید در سایر شبکه ها هم انجام شود