بدهی های بانک تجارت سه و نیم برابر سرمایه بانک است!