وزیر بهداشت: منتظر تصمیم دولت در خصوص ارز دانشجویی هستیم