دختر جوان: نمی‌توانم به خواستگارهایم اعتماد کنم/ مشاور: شوهر کن، تنها می‌مانی!