اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار ارز