«شهردار مشهد» و «معاون شهردار تهران»؛ دو گزینه احتمالی وزارت راه