دشمن تلاش می‌کند به زنان بگوید شما فقط یک «تن‌» هستید نه چیز دیگر!