برنامه قوه قضاییه برای رسیدگی به احتکار با جدیت ادامه پیدا کند/ برنامه‌های آمریکا برای ایجاد نارضایتی در کشور