دوئل وزارت صنعت و شهروندان بر سر حضور در نمایشگاه بین المللی