توضیحات وزیر درباره تاخیر در اجرای رایگان شدن آب و برق و گاز مدارس