رونق بازار مسکن، تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی است