فراموشی بیشتر آموزش و پرورش به بهانه فرازوفرود ارز