بازدید امیر دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدالشهدا (ع)