باید پدر کسی که ۳۹ هزار سکه را به یک نفر فروخته را درآورد