گزارش تکان‌دهنده‌ ازخانه‌ای که دختران و پسران با اسم رمز وارد آن می‌شوند