پیش‌بینی یک روزنامه: هاشمی شهردار می شود، چمران وارد شورای شهر