مذاکرات مسکو و دمشق برای بازسازی تأسیسات نفت و گاز سوریه