پاسخ عضو کمیسیون اقتصادی به وضعیت ارز در هفته‌‌های آینده