دستور دادستان برای بررسی ادعای تعرض به "دنیا ویسی"