جزئیاتی از جلسه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با عارف