بازدید سرلشکر باقری از یگان های سپاه درارتفاعات مرزی غرب