هشدار معاون دفتر رییس جمهور نسبت به عواقب رفتار آمریکا