سرخورده شدن شبه رسانه‌های معاند از بی‌اعتنایی بازاریان به پروژه کذایی