انکار قتل مرد پولدار برای سرقت شیر طلایی و سکه طلا