توصیه اروپایی‌ها به ایران: تا پایان دوره ترامپ صبر کنید