تبریک روز کودک بازیگری که خودش مدتی کودک کار بود+ عکس