طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد