ادامه بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی