ادامه بررسی خرید بوئینگ و ایرباس /پرداخت نقدی برای 16 هواپیما