باید نوع نگاه سهامداران به سرمایه گذاری در صنعت بیمه اصلاح شود