توبیخ و جریمه نقدی برای علی دایی توسط کمیته انضباطی